SDPOs and Police Stations - Bhakkar

Saddar Circle

Kalur Kot Circle

Darya Khan Circle

SDPO SDPO SDPO
0453-9200355 0453-200982 0453-253225
Saddar Bhakkar Kalur Kot City Darya Khan
0453-9200434 0453-200922 0453-253226
City Bhakkar Jandanwala Saddar Darya Khan
0453-9200435 0453-440153 0453-252926
Sara-e-Mohajar   Dullewala
0453-434062   0453-445088
     

Mankaira Circle

   
SDPO    
0453-9200354    
Mankaira    
0453-410003    
Haidarabad    
0453-520054    

 

                 Source: DPO Bhakkar